GSM

absteigend sortieren
C177508 Portableantenne 1/4 SMA / Portable antenna 1/4 SMA Datenblatt
60603049 Portableantenne 1/4 Flex FME f GSM , UMTS, USA / Portable antenna 1/4 Flex FME f GSM/UMTS/USA Datenblatt
60603149 Portableantenne 1/4 Flex SMA male GSM , UMTS, USA / Portable antenna 1/4 Flex SMA male GSM / UMTS USA Datenblatt
C177505 Portableantenne 1/4 FME-f 890-960 / 1710-2150 MHz / Portable antenna 1/4 FME f 890-960 / 1710-2150 MHz Datenblatt
60603025 Portableantenne 1/4 FME-f 890-960 / 1710-2150 MHz / Portable antenna 1/4 FME-f 890-960 / 1710-2150 MHz Datenblatt
C80559FME Portableantenne 1/4Flex GSM / USA FME female / Portable antenna 1/4 Flex GSM / USA FME female Datenblatt
C805590SMA Portableantenne 1/4Flex GSM / USA SMA male 90° / Portable antenna 1/4 Flex GSM / USA SMA male 90° Datenblatt
60603028 Portableantenne 1/4Flex USA FME f / Portable antenna 1/4 Flex USA FME f Datenblatt
60603027 Portableantenne 1/4Flex USA SMA male / Portable antenna 1/4 Flex USA SMA male Datenblatt
60603127 Portableantenne 1/4Flex USA SMA male / Portable antenna 1/4 Flex USA SMA male Datenblatt
60603135 Portableantenne 1/4Flex USA SMA male 90° / Portable antenna 1/4 Flex USA SMA male 90° Datenblatt
60603023.5W Portableantenne 900/1800 5m Kabel Montagewinkel / Portable antenna 900/1800 5m cable mounting bracket Datenblatt
60603026 Portableantenne Dipol 1/2 Flex 800/1900MHz FME f / Dipol portable antenna 1/2 Flex 800/1900 MHz FME f Datenblatt
C177405 Portableantenne Dipol 1/2 Lamda FME-f / Dipol portable antenna 1/2 Lamda FME f Datenblatt
60603023 Portableantenne Dipol 1/2Flex 900/1800MHz SMA male / Dipol portable antenna 1/2 Flex 900/1800 MHz SMA male Datenblatt
C177608 Portableantenne Dipol 1/2Flex 900/1800MHz SMA male / Dipol portable antenna 1/2 Flex 900/1800 MHz SMA male Datenblatt
C80559SMA Portableantenne1/4Flex GSM / USA SMA male / Portable antenna 1/4 Flex GSM / USA SMA male Datenblatt
C1781-print Print-Antenne Dual DECT UMTS / Print antenna Dual DECT / UMTS Datenblatt
C1731 Strahler GSM / UMTS Fuss (70/71/72/82/91) / Portable antenna GSM / UMTS base 70/71/72/82/91) Datenblatt
C173171 Strahler GSM / UMTS inkl. Magnet / Portable antenna GSM / UMTS magnet included Datenblatt
60603034 Tisch- Antenne GSM Dual 2m FME f / Table antenna GSM Dual 2m FME f Datenblatt
60603134 Tisch- Antenne GSM Dual 2m SMA m / Table antenna GSM Dual 2m SMA m Datenblatt
60603234 Tisch- Antenne GSM Dual MMCX 2m RG174 / Table antenna GSM Dual MMCX 2m RG174
C80559T Tischantenne 1/4Flex GSM / USA / Table antenna 1/4 Flex GSM / USA Datenblatt
60603140 Tischantenne GSM, USA SMAm / Table antenna GSM / USA SMA m Datenblatt
60603150 Tischantenne GSM, USA, UMTS / Table antenna GSM / USA / UMTS Datenblatt
60603050 Tischantenne GSM, USA, UMTS / Table antenna GSM/UMTS/USA Datenblatt
60603040 Tischantenne,GSM, USA 2m RG174 FME female / Table antenna GSM / USA 2m RG174 FME female Datenblatt

Seiten

GSM abonnieren